Activity List

ข่าวภารกิจนายแพทย์

นพ.สสจ.ยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟรับอรุณ ณ โรงพยาบาลยโสธร โดย สสจ.ยโสธร และ รพ.ยโสธร เป็นเจ้าภาพ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ร่วมกิจกรรมกาแฟรับอรุณ ณ โรงพยาบาลยโสธร โดย สสจ.ยโสธร และ รพ.ยโสธร เป็นเจ้าภาพ...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   23 พฤศจิกายน 2563    106

อ่านต่อ...

นพ.สสจ.ยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวิชาการด้านจักษุ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.ยโสธร

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวิชาการด้านจักษุ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลยโสธร...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   23 พฤศจิกายน 2563    83

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร กรณี โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร กรณี โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   13 พฤศจิกายน 2563    66

อ่านต่อ...

นพ.สสจ.ยโสธร เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ นโยบายการแพทย์ก้าวหน้า กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมเครสโก จ.บุรีรัมย์

นพ.สสจ.ยโสธร เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ นโยบายการแพทย์ก้าวหน้า กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเครสโก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารฯให้การต้อนรับ...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   11 พฤศจิกายน 2563    65

อ่านต่อ...

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดยโสธร

นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษา ตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหัสวรรษที่ 2 สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ จัดตั้งขึ้นตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากแต่เดิมบุตรหลานต้องเดินทางไป...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   5 ตุลาคม 2563    143

อ่านต่อ...

สรุปตรวจราชการ ปี 2563 ที่โรงพยาบาลยโสธร โดยมี นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุจ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมสรุปตรวจราชการ ที่ โรงพยาบาลยโสธร โดยมี นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุจ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน ร่วมด้วย สสจ./รพ.ยส./รพช./สสอ./ผช.สสอ./ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง หน.กลุ่มงานทุกท่าน/ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนพ้องน้องพี่พวกเราชาวสาธารณสุขยโสธรทุกคน พี่น้อง อสม. ท้องถิ่น และชุมชนทุกๆ ท่าน ที่มีส่วนร่วมและเป็นกำลังใจทำให้ภารกิจรับการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2-2563 จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 20-22 และ 30-3...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   31 กรกฎาคม 2563    415

อ่านต่อ...

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ROYAL THAI VOLUNTEERS เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "Doing Good Deeds For Count And People" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2563...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   30 กรกฎาคม 2563    162

อ่านต่อ...

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ศาลากลาง จังหวัดยโสธร...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   30 กรกฎาคม 2563    167

อ่านต่อ...

ตรวจราชการ Online วันที่ 2/2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

วันที่จันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์ภาณุพันธุ์ ธนปฐมสินชัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมเปิดตรวจราชการ Online สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   21 กรกฎาคม 2563    199

อ่านต่อ...

ตรวจราชการ Online วันที 1/2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

วันที่จันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์ปกาสิต โอวาทกานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมเปิดตรวจราชการ Online สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   21 กรกฎาคม 2563    171

อ่านต่อ...

12หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.