ข่าวภารกิจนายแพทย์

สรุปตรวจราชการ ปี 2563 ที่ รพ.ยโสธร โดยมี นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร เป็นประธาน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมสรุปตรวจราชการ ที่ โรงพยาบาลยโสธร โดยมี นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุจ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน ร่วมด้วย สสจ./รพ.ยส./รพช./สสอ./ผช.สสอ./ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง หน.กลุ่มงานทุกท่าน/ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนพ้องน้องพี่พวกเราชาวสาธารณสุขยโสธรทุกคน พี่น้อง อสม. ท้องถิ่น และชุมชนทุกๆ ท่าน ที่มีส่วนร่วมและเป็นกำลังใจทำให้ภารกิจรับการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2-2563 จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 20-22 และ 30-31 กรกฎาคม 2563
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   31 กรกฎาคม 2563    222

อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2563
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ROYAL THAI VOLUNTEERS เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "Doing Good Deeds For Count And People" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2563
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   30 กรกฎาคม 2563    97

อ่านต่อ
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2563
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ศาลากลาง จังหวัดยโสธร
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   30 กรกฎาคม 2563    114

อ่านต่อ
ตรวจราชการ Online วันที่ 2/2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
วันที่จันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์ภาณุพันธุ์ ธนปฐมสินชัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมเปิดตรวจราชการ Online สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   21 กรกฎาคม 2563    137

อ่านต่อ
ตรวจราชการ Online วันที 1/2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
วันที่จันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์ปกาสิต โอวาทกานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมเปิดตรวจราชการ Online สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   21 กรกฎาคม 2563    131

อ่านต่อ
สสจ.ยโสธร ลงพื้นที่ อ.ป่าติ้ว คัดกรองภาวะซึมเศร้าและป้องกันการฆ่าตัวตาย
วันที่ 22 มิ.ย. 63 นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจหน่วยคัดกรองภาวะซึมเศร้าและป้องกันการฆาตัวตาย ในพื้นที่ รพ.สต.หนองแข้ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โดยมี นพ.พรพล รัตนอาภา ผ.รพ.ป่าติ้วและพญ.นฤภร จริยานันทศักดิ์ รพ.คำเขื่นแก้ว ร่วมกิจกรรมในการตรวจรักษาผู้ได้รับผลกระทบจากกองทุนตำบลฯ ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1.การให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย โดยนายนิมิต ศรีแสน นายอุดมศักดิ์ แก้วจันทร์วงษ์ วิทยากรจาก สสจ.ยโสธร และนิติกร จาก สนง.อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จ.ยโสธร 2.การตรวจคัดกรองและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต โดยทีม MCATT จ.ยโสธร ผลจาการดำเนินงานพบว่าผู้มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแล จำนวน 493 ราย และทุกคนมีอาการดีขึ้นจาการลงพื้นที่ดังกล่าว และทีมงานสุขภาพจิตและงานการแพทย์ฉุกเฉิน สสจ.ยโสธรวางแผนเฝ้าติดตามผู้ป่วยในชุมชนต่อไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   23 มิถุนายน 2563    201

อ่านต่อ
รับมอบเครื่องกองอากาศ จากบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัด
วันที่ 19 มิ.ย. 63 นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร รับมอบเครื่องกรองอากาศพลังงานบริสุทธิ์ จำนวน 40 เครื่อง จากท่านที่ปรึกษากลุ่ม "กลุ่มช่วยกัน"ประธานบริหารบริษัท พลังงานบริสุทธิ์จำกัด (1 ใน 20 มหาเศรษฐีที่ได้รับเชิญจากท่านนายกรัฐมนตรี) ในเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สสจ.ยโสธร
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   19 มิถุนายน 2563    144

อ่านต่อ
ประชุมพัฒนาระบบการรับและส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดยโสธร
วันที่ 16 มิ.ย. 63 นายแพทย์ปกาสิต โอวาทกานนท์ รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ประชุมพัฒนาระบบการรับและส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดยโสธร ร่วมกับทีม IT อุบลฯ ณ ห้องประชุมพญาแถน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   17 มิถุนายน 2563    166

อ่านต่อ
ประชุม กวป. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 8/2563
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสานักงานสำธารณสุขจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 8/2563 วันพุทธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 (อาคารหลังใหม่) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   11 มิถุนายน 2563    296

อ่านต่อ
อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจากองค์การบริการส่วนท้องถิ่น
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ดูแลตลาดสดฯ โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์เป็นประธานเปิดการอบรม และผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่10 อุบลราชธานี นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์และคณะ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   8 มิถุนายน 2563    170

อ่านต่อ

1234หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.