ประชุม กวป. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 8/2563

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ | 11 มิถุนายน 2563 | 360 ครั้ง

ประชุม กวป. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 8/2563

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสานักงานสำธารณสุขจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 8/2563 วันพุทธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 (อาคารหลังใหม่) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

แหล่งที่มา : https://www.facebook.com/banjob.sansuk?ref=br_rs

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.