นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดยโสธร

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ | 5 ตุลาคม 2563 | 146 ครั้ง
นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษา ตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหัสวรรษที่ 2 สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ จัดตั้งขึ้นตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากแต่เดิมบุตรหลานต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านศรีแก้ว ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน 4 กิโลเมตร และเส้นทางการคมนาคมยากลำบาก โดยเปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี 2525 ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 70 คน ดำเนินการจัดการศึกษาด้านวิชาการ ควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาทัองถิ่น และการเสริมสร้างความรู้ด้านงานวิชาชีพ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เช่น การขับร้องสรภัญญะ การทอเสื่อกก และการทอผ้าไหม ซึ่งเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยเปิดโอกาสให้ปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปให้ความรู้ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจสามารถปฏิบัติได้จริง และนำไปเป็นอาชีพได้ในอนาคต

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.