การประเมินผล Ranking ประจำปี 2564 รอบที่ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร วันที่ 15-19 มีนาคม 2564

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ | 18 มีนาคม 2564 | 122 ครั้ง
วันที่ 15-19 มีนาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ประเมินผล Ranking ประจำปี 2564 รอบที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เพื่อการควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผล ดำเนินการปีละ 2 รอบ และนำผลการประเมินมาใช้ประกอบในการพิจารณาความดี ความชอบ ตามกลุ่ม KPI

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.