ฟอร์มแจ้งซ่อมครุภัณฑ์

วันที่ » 21 กันยายน 2563

ขออนุมัติ ตรวจเช็ค ติดตั้งโปรแกรม อื่นๆ
เรื่อง *
เรียน *
ประเภท *
ผู้ผลิต *
รุ่น
เลขครุภัณฑ์ *
วันที่ได้รับ
ระบุอาการ/อุปกรณ์ (อย่างละเอียด) *
กลุ่มงาน *
งาน (กลุ่มงาน)
ผู้แจ้ง (ชื่อ-สกุล) *
ตำแหน่ง *
หัวหน้างานพัสดุ (ชื่อ-สกุล)
หัวหน้ากลุ่มงาน (ชื่อ-สกุล)
ความเห็น (หัวหน้ากลุ่มงาน)  *
ผู้ตรวจสอบ*  
สถานะการแจ้งซ่อม *

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.