ประวัติการแจ้งซ่อม

วันที่ » 30 พฤศจิกายน 2563    [ ลำดับ » 1 - 20   ทั้งหมด » 48 ]
วันที่ อุปกรณ์ อาการเสีย ชื่อ-สกุล กลุ่มงาน สถานะ
18 พฤศจิกายน 2563 Printer ปริ้นไม่ออก ขอเปลี่ยนกล่องทิ้งเศษผงหมึก นางกัลยกร ละครวงษ์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 พฤศจิกายน 2563 Notebook ซาจร์แบตเตอร์รี่ไม่เข้า นางสุวรรณี แสนสุข กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ส่งซ่อม
4 พฤศจิกายน 2563 อื่นๆ เครื่องเก็บจอภาพ GYGAR ห้องประชุม Conference ชั้น 4 ไม่ทำงาน ไม่สามารถเก็บจอภาพ หรือเลื่อนขึ้นลงได้ จีรพงษ์ เมฆชัยภักดิ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส่งซ่อม
27 ตุลาคม 2563 Notebook เปิดไม่ขึ้น และหมุนตลอดเวลา นางอารีรัตน์ เนติวัชรเวช กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
27 ตุลาคม 2563 Computer (PC) เปิดเครื่องติดๆ ดับๆ หน่วยความจำมีปัญหา ขัดข้องบ่อย นางสาวพิศมัย แก้วสุข กลุ่มงานเลขานุการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
27 ตุลาคม 2563 Notebook เครื่องทำงานช้า แฮง ค้าง ไม่สามารถทำงานได้ นางสิรินทร์ฉัตร์ มีแวว กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
27 ตุลาคม 2563 Notebook เครื่องทำงานช้า ไม่สามารถทำงานได้ นางณัฐทฌาย์ จรรยา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการเสร็จสิ้น
12 ตุลาคม 2563 Notebook ทำงานช้า นายทดสอบ ระบบ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
9 ตุลาคม 2563 Notebook ลง Windows 10 น.ส.ลลิตา ชัยเคนวงศ์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ดำเนินการเสร็จสิ้น
7 ตุลาคม 2563 Notebook เคื่รองใช้งานไม่ได้ นายจิระวัฒน์ ทวีกุลพาณิชย์ กุล่มงาน ุคุ้มครองผู้บริโภคๆ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
24 กันยายน 2563 Computer (PC) บูทเครื่องไม่ได้ แจ้ง Error Harddisk Fail อาคม มูลสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
14 กันยายน 2563 Notebook แป้นพิมพ์ ไม่สามารถ พิมพ์ได้ แก้ปัญหาโดยใช้ external key board พิมพ์ได้เป็นบางครั้ง นางกาญจนี ศุภผลา กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส่งซ่อม
4 มิถุนายน 2563 Notebook เวลาเปิดเครื่องช้า เข้าใช้งานในโปรแกรมต่างๆ มีอาการช้า มะลิวรรณ์ หันตุลา กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการเสร็จสิ้น
29 พฤษภาคม 2563 Printer ปริ้นไม่ออกตามการตั้งค่าที่กำหนด นายเวคิน อดกลั้น กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่งซ่อม
28 พฤษภาคม 2563 Notebook คอมพิวเตอร์ติดไวรัส นายเวคิน อดกลั้น กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการเสร็จสิ้น
27 พฤษภาคม 2563 Notebook มีอาการค้าง,ดับเอง,รีสตาร์ทเอง,ขึ้นจอฟ้า นายอลงกฏ พรมป้อง กลุ่มงานนิติการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
26 พฤษภาคม 2563 Computer (PC) สั่งปริ้นส์จ้อมูลจากไฟล์ PDF ไม่ได้ และเมื่อใช้งานหน้าจอดับเองบ่อยครั้ง นางรุ่งรัตนา แสนวงษ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการเสร็จสิ้น
26 พฤษภาคม 2563 Notebook สายชาร์จชำรุด ชาร์จไฟไม่เข้า นายเรืองยศ พรมวิชัย กลุ่มงานสุขภาพจิตและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ดำเนินการเสร็จสิ้น
23 เมษายน 2563 Computer (PC) คอมทำงานช้า เปิดเครื่องแล้วดับเอง ทำงานไปซักพักก็ดับเอง เชื่อมระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตสำนักงานไม่ได้ อมรา มีชัย กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดำเนินการเสร็จสิ้น
22 เมษายน 2563 Computer (PC) เปิดไม่ติด นายทดลอง ระบบ กลุ่มงานประกันสุขภาพ รอดำเนินการ

123หน้าถัดไป

สถานะแจ้งซ่อม: ♦ Waiting = รอดำเนินการ  ♦ Repairing = กำลังซ่อม  ♦ Success = ดำเนินการเสร็จสิ้น
สถานะส่งซ่อม: ♦ OutSide = ส่งซ่อม  ♦ InSlide = ได้รับแล้ว


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.