ประวัติการแจ้งซ่อม

วันที่ » 21 กันยายน 2563    [ ลำดับ » 1 - 20   ทั้งหมด » 37 ]
วันที่ อุปกรณ์ อาการเสีย ชื่อ-สกุล กลุ่มงาน สถานะ
14 กันยายน 2563 Notebook แป้นพิมพ์ ไม่สามารถ พิมพ์ได้ แก้ปัญหาโดยใช้ external key board พิมพ์ได้เป็นบางครั้ง นางกาญจนี ศุภผลา กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส่งซ่อม
4 มิถุนายน 2563 Notebook เวลาเปิดเครื่องช้า เข้าใช้งานในโปรแกรมต่างๆ มีอาการช้า มะลิวรรณ์ หันตุลา กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการเสร็จสิ้น
29 พฤษภาคม 2563 Printer ปริ้นไม่ออกตามการตั้งค่าที่กำหนด นายเวคิน อดกลั้น กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่งซ่อม
28 พฤษภาคม 2563 Notebook คอมพิวเตอร์ติดไวรัส นายเวคิน อดกลั้น กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการเสร็จสิ้น
27 พฤษภาคม 2563 Notebook มีอาการค้าง,ดับเอง,รีสตาร์ทเอง,ขึ้นจอฟ้า นายอลงกฏ พรมป้อง กลุ่มงานนิติการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
26 พฤษภาคม 2563 Notebook สายชาร์จชำรุด ชาร์จไฟไม่เข้า นายเรืองยศ พรมวิชัย กลุ่มงานสุขภาพจิตและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ดำเนินการเสร็จสิ้น
26 พฤษภาคม 2563 Computer (PC) สั่งปริ้นส์จ้อมูลจากไฟล์ PDF ไม่ได้ และเมื่อใช้งานหน้าจอดับเองบ่อยครั้ง นางรุ่งรัตนา แสนวงษ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการเสร็จสิ้น
23 เมษายน 2563 Computer (PC) คอมทำงานช้า เปิดเครื่องแล้วดับเอง ทำงานไปซักพักก็ดับเอง เชื่อมระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตสำนักงานไม่ได้ อมรา มีชัย กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดำเนินการเสร็จสิ้น
22 เมษายน 2563 Printer กระดาษติด แผ่นบูกกลิ้งกระดาษไม่ดูดกระดาษ พิศมัย รัตนเดช กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
22 เมษายน 2563 Computer (PC) เปิดไม่ติด นายทดลอง ระบบ กลุ่มงานประกันสุขภาพ รอดำเนินการ
27 มีนาคม 2563 Computer (PC) เปิดคอมไม่ได้ อมรา มีชัย กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดำเนินการเสร็จสิ้น
5 กุมภาพันธ์ 2563 Computer (PC) สำรองข้อมูลเก่า ลงวินโดว์ใหม่ เตรียมส่งคืน นางวนิดา เผ่ากันทะ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 กุมภาพันธ์ 2563 Notebook เปิด - ปิดช้า ลง window ใหม่ นางรำไพ มาตย์เหลือง กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 กุมภาพันธ์ 2563 Notebook ชำรุด เปิด-ปิด ไม่ได้ นางรำไพ มาตย์เหลือง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
29 มกราคม 2563 Computer (PC) xxxxxxxxxxxxx xxx กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ส่งซ่อม
29 มกราคม 2563 Computer (PC) xxxxxx xxxx กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
28 มกราคม 2563 Computer (PC) wwwww wwww กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รอดำเนินการ
28 มกราคม 2563 Computer (PC) aaaaaa aaaa กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส่งซ่อม
28 มกราคม 2563 Notebook xxx xxx กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
21 มกราคม 2563 Computer (PC) xxxxxx xxx nnnnn กลุ่มงานนิติการ รอดำเนินการ

12หน้าถัดไป

สถานะแจ้งซ่อม: ♦ Waiting = รอดำเนินการ  ♦ Repairing = กำลังซ่อม  ♦ Success = ดำเนินการเสร็จสิ้น
สถานะส่งซ่อม: ♦ OutSide = ส่งซ่อม  ♦ InSlide = ได้รับแล้ว


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.