ประวัติการแจ้งซ่อม

วันที่ » 20 ตุลาคม 2563    [ ลำดับ » 21 - 40   ทั้งหมด » 41 ]
วันที่ อุปกรณ์ อาการเสีย ชื่อ-สกุล กลุ่มงาน สถานะ
28 มกราคม 2563 Computer (PC) wwwww wwww กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รอดำเนินการ
28 มกราคม 2563 Computer (PC) aaaaaa aaaa กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส่งซ่อม
28 มกราคม 2563 Notebook xxx xxx กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
21 มกราคม 2563 Computer (PC) xxxxxx xxx nnnnn กลุ่มงานนิติการ รอดำเนินการ
20 มกราคม 2563 Notebook คอมพิวเตอร์ ค้าง เข้าใช้งานไม่ได้ นางสาว สายฝน เย็นเย็น กลุ่มงานประกันสุขภาพ กำลังซ่อม
17 มกราคม 2563 Computer (PC) คอมพิวเตอร์ ค้าง เข้าใช้งานไม่ได้ นายสมหวัง จริงจริง กลุ่มงานนิติการ กำลังซ่อม
17 มกราคม 2563 Notebook Wondows 10 Expire ใช้งานไม่ได้ นางสาวนภา แจ่มสุดสุด กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
16 มกราคม 2563 Computer (PC) Office 2016 หมดอายุ นางสดใส่ แจ่มสว่าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการเสร็จสิ้น
14 มกราคม 2563 Notebook ต่อโปรเจ็คเตอร์ไม่ออกภาพ xxx yyyy กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส่งซ่อม
13 มกราคม 2563 Notebook ติดตั้ง adobe pdf อ่านไฟล์ xxx yyyy กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รอดำเนินการ
13 มกราคม 2563 Notebook activate windows และ activat office xxx mmmm กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ รอดำเนินการ
13 มกราคม 2563 Printer ปริ้นไม่ออก ออฟไลน์ ccc bbbbb กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ รอดำเนินการ
13 มกราคม 2563 Computer (PC) ค้าง รีสตาทเอง ทำงานช้า เข้า wifi Internet ไม่ได้ xxx yyyyy กลุ่มงานบริหารทั่วไป รอดำเนินการ
9 มกราคม 2563 Notebook ค้าง ทำงานช้า เข้า wifi Internet ไม่ได้ xxx yyyy กลุ่มงานบริหารทั่วไป รอดำเนินการ
9 มกราคม 2563 Computer (PC) รีสตาทเอง ติดๆ ดับๆ ค้าง xxxxxxxxxxxx กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ รอดำเนินการ
8 มกราคม 2563 Printer mmm mmm กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด รอดำเนินการ
8 มกราคม 2563 อื่นๆ xxxx xxx กลุ่มงานสุขภาพจิตและงานการแพทย์ฉุกเฉิน รอดำเนินการ
8 มกราคม 2563 Notebook zzzzzzzzzzzz zzz กลุ่มงานประกันสุขภาพ รอดำเนินการ
8 มกราคม 2563 Notebook www www กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รอดำเนินการ
8 มกราคม 2563 Computer (PC) xxx xxx กลุ่มงานประกันสุขภาพ รอดำเนินการ

หน้าที่แล้ว123หน้าถัดไป

สถานะแจ้งซ่อม: ♦ Waiting = รอดำเนินการ  ♦ Repairing = กำลังซ่อม  ♦ Success = ดำเนินการเสร็จสิ้น
สถานะส่งซ่อม: ♦ OutSide = ส่งซ่อม  ♦ InSlide = ได้รับแล้ว


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.