รายงานใบส่งซ่อม

วันที่ » 20 ตุลาคม 2563    [ ลำดับ » 1 - 20   ทั้งหมด » 41 ]
วันที่ อุปกรณ์ ชื่อ-สกุล กลุ่มงาน สถานะ รายงาน
12 ตุลาคม 2563 Notebook 000 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รอดำเนินการ รายงานใบส่งซ่อม
9 ตุลาคม 2563 Notebook น.ส.ลลิตา ชัยเคนวงศ์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ดำเนินการเสร็จสิ้น รายงานใบส่งซ่อม
7 ตุลาคม 2563 Notebook นายจิระวัฒน์ ทวีกุลพาณิชย์ กุล่มงาน ุคุ้มครองผู้บริโภคๆ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น รายงานใบส่งซ่อม
24 กันยายน 2563 Computer (PC) อาคม มูลสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น รายงานใบส่งซ่อม
14 กันยายน 2563 Notebook นางกาญจนี ศุภผลา กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส่งซ่อม รายงานใบส่งซ่อม
4 มิถุนายน 2563 Notebook มะลิวรรณ์ หันตุลา กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการเสร็จสิ้น รายงานใบส่งซ่อม
29 พฤษภาคม 2563 Printer นายเวคิน อดกลั้น กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่งซ่อม รายงานใบส่งซ่อม
28 พฤษภาคม 2563 Notebook นายเวคิน อดกลั้น กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการเสร็จสิ้น รายงานใบส่งซ่อม
27 พฤษภาคม 2563 Notebook นายอลงกฏ พรมป้อง กลุ่มงานนิติการ ดำเนินการเสร็จสิ้น รายงานใบส่งซ่อม
26 พฤษภาคม 2563 Notebook นายเรืองยศ พรมวิชัย กลุ่มงานสุขภาพจิตและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ดำเนินการเสร็จสิ้น รายงานใบส่งซ่อม
26 พฤษภาคม 2563 Computer (PC) นางรุ่งรัตนา แสนวงษ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการเสร็จสิ้น รายงานใบส่งซ่อม
23 เมษายน 2563 Computer (PC) อมรา มีชัย กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดำเนินการเสร็จสิ้น รายงานใบส่งซ่อม
22 เมษายน 2563 Printer พิศมัย รัตนเดช กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น รายงานใบส่งซ่อม
22 เมษายน 2563 Computer (PC) นายทดลอง ระบบ กลุ่มงานประกันสุขภาพ รอดำเนินการ รายงานใบส่งซ่อม
27 มีนาคม 2563 Computer (PC) อมรา มีชัย กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดำเนินการเสร็จสิ้น รายงานใบส่งซ่อม
5 กุมภาพันธ์ 2563 Computer (PC) นางวนิดา เผ่ากันทะ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น รายงานใบส่งซ่อม
4 กุมภาพันธ์ 2563 Notebook นางรำไพ มาตย์เหลือง กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ดำเนินการเสร็จสิ้น รายงานใบส่งซ่อม
4 กุมภาพันธ์ 2563 Notebook นางรำไพ มาตย์เหลือง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น รายงานใบส่งซ่อม
29 มกราคม 2563 Computer (PC) xxx กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ส่งซ่อม รายงานใบส่งซ่อม
29 มกราคม 2563 Computer (PC) xxxx กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น รายงานใบส่งซ่อม

123หน้าถัดไป

สถานะแจ้งซ่อม: ♦ Waiting = รอดำเนินการ  ♦ Repairing = กำลังซ่อม  ♦ Success = ดำเนินการเสร็จสิ้น
สถานะส่งซ่อม: ♦ OutSide = ส่งซ่อม  ♦ InSlide = ได้รับแล้ว


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.