Declaration List
รายการข่าวประกาศ

ค้นหาข้อมูล

รายละเอียด *
 

ข่าวประกาศ

ลำดับ » 1 - 12   ทั้งหมด » 12
วันที่เขียน หัวข้อ / รายละเอียด กลุ่มงาน ผู้เขียน
16/11/2563   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 3 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ลัดดาวัลย์ อินทะนนท์
12/11/2563   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากร กรณีพิเศษ ระยะที่ 3 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ลัดดาวัลย์ อินทะนนท์
29/10/2563   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ลัดดาวัลย์ อินทะนนท์
27/10/2563   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากร กรณีพิเศษ(เพิ่มเติม) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ลัดดาวัลย์ อินทะนนท์
28/08/2563   ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ลัดดาวัลย์ อินทะนนท์
17/08/2563   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ลัดดาวัลย์ อินทะนนท์
14/08/2563   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ลัดดาวัลย์ อินทะนนท์
11/08/2563   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากร กรณีพิเศษระยะที่2 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ลัดดาวัลย์ อินทะนนท์
03/08/2563   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รายละเอียด สามารถดาวน์โหลดได้ที่ OR Code ท้ายหนังสือ) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สุธารัตน์
23/06/2563   รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ(ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.2/58 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ลัดดาวัลย์ อินทะนนท์
19/06/2563   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา 2019 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ลัดดาวัลย์
09/04/2563   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สุธารัตน์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.