ข่าวประกาศ

 
ลำดับ » 1 - 20   ทั้งหมด » 26
รายละเอียด กลุ่มงาน วันที่
  ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 28 สิงหาคม 2563
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 17 สิงหาคม 2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 14 สิงหาคม 2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากร กรณีพิเศษระยะที่2 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 11 สิงหาคม 2563
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รายละเอียด สามารถดาวน์โหลดได้ที่ OR Code ท้ายหนังสือ) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 3 สิงหาคม 2563
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ได้จัดโครงการ August Series 2020 (eGoverment Forum, Digital HR Forum, Big Data & Cloud Computing, Digital Business Solutions Summit) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2 กรกฎาคม 2563
  ส่งบทความด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ในระบบบริการสุขภาพ หรือในระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน เข้ารับการพิจารณาเผยแพร่ในวารสาร Journal of moph eHealth ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2 กรกฎาคม 2563
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ได้ จัดงานอบรมสัมมนาวิชาการเรื่อง eGoverment Forum 2020 และ BigData & Cloud Computing 2020 ในระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2 กรกฎาคม 2563
  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ(ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.2/58 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 23 มิถุนายน 2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา 2019 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 19 มิถุนายน 2563
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 9 เมษายน 2563
  ประกาศ โครงการพัฒนาเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 256 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 24 มีนาคม 2563
  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ภาษาอังกฤษ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2 มกราคม 2563
  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ภาษาไทย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2 มกราคม 2563
  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA – Privacy for All) ภายใต้แนวคิด คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดูแลทุกภาคส่วน ก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคง ทันสมัย ทั่วถึงและเท่าทัน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 25 ธันวาคม 2562
  โครงสร้างคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัด 11 ประเด็น + 6 ประเด็นของเขตสุขภาพ (15 PM) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 30 ตุลาคม 2562
  นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานเร่งรัด นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 30 ตุลาคม 2562
  แผนพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดยโสธร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 27 กันยายน 2562
  พื้นที่เป้าหมายเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดยโสธร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 27 กันยายน 2562
  คู่มือประชาชน สิทธิ์รับรู้ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 27 กันยายน 2562

12หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.