หน่วยงานในสังกัด

ลำดับ สาธารณสุขอำเภอ เบอร์โทร เว็บไซต์
1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง 0 4571 1702 http://yasodpho.org/
2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทรายมูล 0 4578 7048 http://www.govesite.com/saimoonDHO/index.php?p=1
3 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุม 0 4578 9115 https://sites.google.com/site/kudchumdhb/
4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว 0 4579 1124 http://www.ssokkk.org/
5 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว 0 4579 5061, 0 4579 5272 http://govesite.com/SSOpatiu/index.php?p=1
6 สำนักงานสาธารณสุขมหาชนะชัย 0 4579 9115 http://www.sasukmaha.org/
7 สำนักงานสาธารณสุขค้อวัง 0 4579 7058 https://www.kwdho.com/index.php?module=home
8 สำนักงานสาธารณสุขเลิงนกทา 0 4578 1271, 0 4578 2062 https://www.facebook.com/Loengnoktha.PHO
9 สำนักงานสาธารณสุขไทยเจริญ 0 4571 8126 https://www.govesite.com/sasukTJ/index.php?p=1
ลำดับ โรงพยาบาล เบอร์โทร เว็บไซต์
1 โรงพยาบาลยโสธร 0 4571 4041-3 http://1.179.217.202/yhpweb/index_web.php
2 โรงพยาบาลทรายมูล 0 4578 7023, 0 4578 7046 http://www.sm-hospital.com/v1/home/HomeP.php
3 โรงพยาบาลกุดชุม 0 4578 9425-8 http://kc-hospital.net/
4 โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว 0 4579 1133, 0 4579 1609 http://203.157.207.42/kkkhosp/
5 โรงพยาบาลป่าติ้ว 0 4579 5015, 0 4579 5170 https://www.hosthai.com/10966/
6 โรงพยาบาลมหาชนะชัย 0 4579 9114, 0 4579 9422 http://www.mhhos.go.th/
7 โรงพยาบาลค้อวัง 0 4579 7058, 0 4579 7161 https://www.hosthai.com/10968/notify_list
8 โรงพยาบาลเลิงนกทา 0 4578 1020, 0 4578 1147 http://www.loenghospital.cathosting.in.th/
9 โรงพยาบาลไทยเจริญ 0 4571 8097, 0 4571 8175 http://1.179.169.241/tjhos_data/tjhosdata/index.php/2019-03-15-05-07-35

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.