ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ไฟล์เอกสาร สสจ.ยโสธร
 
ลำดับ » 1 - 20   ทั้งหมด » 33
ลำดับ รายละเอียด ไฟล์ ขนาด กลุ่มงาน วันที่ การดู
1   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (12/05/2563) pdf 1005.06 KB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 13 พฤษภาคม 2563 26
2   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับ เดือนกันยายน 2562 pdf 664.57 KB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 24 เมษายน 2563 27
3   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือนมีนาคม 2562 pdf 977.86 KB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 24 เมษายน 2563 28
4   บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 pdf 3.76 MB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 24 เมษายน 2563 29
5   คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ หน่วยงานสาธารณสุขระดับอำเภอ และจัดลำดับหน่วยงาน (Ranking) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน สาธารณสุขระดับอำเภอ และจัดลำดับหน่วยงาน (Ranking) ปี 2563 จังหวัดยโสธร pdf 1.72 MB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 20 เมษายน 2563 66
6   ระบบบูรณาการข้อมูลผู้ป่วย Covid-19_160463 นพ.อนันต- กนกศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ. pdf 10.69 MB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 17 เมษายน 2563 65
7   ระบบบูรณาการข้อมูลผู้ป่วย Covid-19_170463 นพ.อนันต- กนกศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ. pdf 3.48 MB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 17 เมษายน 2563 76
8   คู่มือการใช้งานโปรแกรมลงทะเบียนผู้ป่วยฉบับล่าสุด pdf 3.43 MB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 17 เมษายน 2563 61
9   คู่มือการใช้งานโปรแกรมลงทะเบียนผู้ป่วย pdf 3.65 MB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 17 เมษายน 2563 74
10   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร pdf 123 KB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 5 มีนาคม 2563 126
11   แบบฟอร์มลาอุปสมบท pdf 76.98 KB กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 30 มกราคม 2563 43
12   แบบฟอร์มยกเลิกวันลา pdf 73.59 KB กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 30 มกราคม 2563 47
13   แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน pdf 85.51 KB กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 30 มกราคม 2563 70
14   แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว pdf 93.1 KB กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 30 มกราคม 2563 76
15   แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข pdf 14.49 MB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 3 มกราคม 2563 44
16   แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ Integrity and Tranparency Assessment (ITA) pdf 143.83 KB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 26 ธันวาคม 2562 59
17   Integrity and Tranparency Assessment (ITA) คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ปี 2562 pdf 4.77 MB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 23 ธันวาคม 2562 44
18   รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2563 pdf 6.18 MB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 31 ตุลาคม 2562 82
19   รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2563 zip 17.28 MB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 31 ตุลาคม 2562 44
20   นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานเร่งรัด นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร pptx 31.06 MB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 30 ตุลาคม 2562 48

12หน้าถัดไป

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ » 1 - 1   ทั้งหมด » 1
ลำดับ รายละเอียด ไฟล์ ขนาด กลุ่มงาน วันที่ การดู
1   เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1/2560 zip 95.34 MB กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 15 สิงหาคม 2562 34

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ลำดับ » 1 - 20   ทั้งหมด » 28
ลำดับ รายละเอียด ไฟล์ ขนาด กลุ่มงาน วันที่ การดู
1   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (12/05/2563) pdf 1005.06 KB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 13 พฤษภาคม 2563 26
2   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับ เดือนกันยายน 2562 pdf 664.57 KB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 24 เมษายน 2563 27
3   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือนมีนาคม 2562 pdf 977.86 KB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 24 เมษายน 2563 28
4   บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 pdf 3.76 MB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 24 เมษายน 2563 29
5   คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ หน่วยงานสาธารณสุขระดับอำเภอ และจัดลำดับหน่วยงาน (Ranking) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน สาธารณสุขระดับอำเภอ และจัดลำดับหน่วยงาน (Ranking) ปี 2563 จังหวัดยโสธร pdf 1.72 MB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 20 เมษายน 2563 66
6   ระบบบูรณาการข้อมูลผู้ป่วย Covid-19_160463 นพ.อนันต- กนกศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ. pdf 10.69 MB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 17 เมษายน 2563 65
7   ระบบบูรณาการข้อมูลผู้ป่วย Covid-19_170463 นพ.อนันต- กนกศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ. pdf 3.48 MB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 17 เมษายน 2563 76
8   คู่มือการใช้งานโปรแกรมลงทะเบียนผู้ป่วยฉบับล่าสุด pdf 3.43 MB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 17 เมษายน 2563 61
9   คู่มือการใช้งานโปรแกรมลงทะเบียนผู้ป่วย pdf 3.65 MB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 17 เมษายน 2563 74
10   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร pdf 123 KB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 5 มีนาคม 2563 126
11   แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข pdf 14.49 MB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 3 มกราคม 2563 44
12   แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ Integrity and Tranparency Assessment (ITA) pdf 143.83 KB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 26 ธันวาคม 2562 59
13   Integrity and Tranparency Assessment (ITA) คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ปี 2562 pdf 4.77 MB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 23 ธันวาคม 2562 44
14   รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2563 pdf 6.18 MB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 31 ตุลาคม 2562 82
15   รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2563 zip 17.28 MB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 31 ตุลาคม 2562 44
16   นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานเร่งรัด นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร pptx 31.06 MB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 30 ตุลาคม 2562 48
17   แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2560-2564 version 2 pdf 456.95 KB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 16 ตุลาคม 2562 54
18   แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2560-2564 version 1 pdf 774.28 KB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 16 ตุลาคม 2562 40
19   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร pdf 102.35 MB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 25 กันยายน 2562 40
20   คู่มือประเมินผล การปฏิบัติราชการหน่วยสาธารณสุข (Ranking) pdf 1.75 MB กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 13 กันยายน 2562 43

12หน้าถัดไป

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับ » 1 - 0   ทั้งหมด » 0
ลำดับ รายละเอียด ไฟล์ ขนาด กลุ่มงาน วันที่ การดู

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ลำดับ » 1 - 0   ทั้งหมด » 0
ลำดับ รายละเอียด ไฟล์ ขนาด กลุ่มงาน วันที่ การดู

กลุ่มงานนิติการ
ลำดับ » 1 - 0   ทั้งหมด » 0
ลำดับ รายละเอียด ไฟล์ ขนาด กลุ่มงาน วันที่ การดู

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ลำดับ » 1 - 0   ทั้งหมด » 0
ลำดับ รายละเอียด ไฟล์ ขนาด กลุ่มงาน วันที่ การดู

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ลำดับ » 1 - 0   ทั้งหมด » 0
ลำดับ รายละเอียด ไฟล์ ขนาด กลุ่มงาน วันที่ การดู

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ลำดับ » 1 - 0   ทั้งหมด » 0
ลำดับ รายละเอียด ไฟล์ ขนาด กลุ่มงาน วันที่ การดู

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ลำดับ » 1 - 0   ทั้งหมด » 0
ลำดับ รายละเอียด ไฟล์ ขนาด กลุ่มงาน วันที่ การดู

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ลำดับ » 1 - 4   ทั้งหมด » 4
ลำดับ รายละเอียด ไฟล์ ขนาด กลุ่มงาน วันที่ การดู
1   แบบฟอร์มลาอุปสมบท pdf 76.98 KB กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 30 มกราคม 2563 43
2   แบบฟอร์มยกเลิกวันลา pdf 73.59 KB กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 30 มกราคม 2563 47
3   แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน pdf 85.51 KB กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 30 มกราคม 2563 70
4   แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว pdf 93.1 KB กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 30 มกราคม 2563 76

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
ลำดับ » 1 - 0   ทั้งหมด » 0
ลำดับ รายละเอียด ไฟล์ ขนาด กลุ่มงาน วันที่ การดู

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด
ลำดับ » 1 - 0   ทั้งหมด » 0
ลำดับ รายละเอียด ไฟล์ ขนาด กลุ่มงาน วันที่ การดู

กลุ่มงานสุขภาพจิตและงานการแพทย์ฉุกเฉิน
ลำดับ » 1 - 0   ทั้งหมด » 0
ลำดับ รายละเอียด ไฟล์ ขนาด กลุ่มงาน วันที่ การดู

กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ลำดับ » 1 - 0   ทั้งหมด » 0
ลำดับ รายละเอียด ไฟล์ ขนาด กลุ่มงาน วันที่ การดู

กลุ่มงานเลขานุการ
ลำดับ » 1 - 0   ทั้งหมด » 0
ลำดับ รายละเอียด ไฟล์ ขนาด กลุ่มงาน วันที่ การดู

~ อื่นๆ ~
ลำดับ » 1 - 0   ทั้งหมด » 0
ลำดับ รายละเอียด ไฟล์ ขนาด กลุ่มงาน วันที่ การดู

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.