ลำดับ กลุ่มงาน เบอร์โทร/เบอร์ภายใน เว็บไซต์
1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 4571 2233-4 / 112
2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 0 4571 2233-4 / 123
3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 08 9409 5333
4 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 0 4571 2233-4 / 139
5 กลุ่มงานนิติการ 0 4571 2233-4 / 108
6 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 0 4571 2233-4 / 129,131 เว็บไซต์ (แบบคำของานคลินิก)
7 กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 4571 2233-4 / 145
8 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 0 4571 2233-4 / 142
9 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 4571 2233-4 / 116
10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 0 4571 2233-4 / 125,127
11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 0 4571 2233-4 / 119,122
12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด 0 4571 2233-4 / 134
13 กลุ่มงานสุขภาพจิตและงานการแพทย์ฉุกเฉิน 0 4571 4526 / เว็บไซต์ (งานสุขภาพจิต และงานการแพทย์ฉุกเฉิน)
14 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 0 4571 2233-4 / 132
15 กลุ่มงานเลขานุการ 0 4571 2233-4 / 102
16 ~ อื่นๆ ~
ลำดับ ผู้บริหาร/งาน เบอร์โทร/เบอร์ภายใน เว็บไซต์
1 นพ. สสจ. ยโสธร (จักราวุธ) 08 5766 9166
2 รอง นพ. สสจ. (ปกาสิต) 08 1975 8583
3 รอง นพ. สสจ. (ภานุพันธ์) 08 9409 5333
4 รอง นพ. สสจ. (ประชุมพร) 0 4571 2233-4 / 107
5 รอง นพ. สสจ. (ชฎาภรณ์) 0 4571 2233-4 / 121
6 รอง นพ. สสจ. (ชำนาญ) 0 4571 2233-4 / 144
7 งานเลขานุการ 0 4571 2233-4 / 102
8 หน. บริหารทั่วไป 0 4571 2233-4 / 112
9 งานการเงิน 0 4571 2233-4 / 109,130
10 งานพัสดุ 0 4571 2233-4 / 143
11 งานควบคุมภายใน 0 4571 2233-4 / 117
12 งานยานพาหนะ 0 4571 2233-4 / 141
13 งานซ่อมบำรุง 0 4571 2233-4 / 5
14 งานธุรการ 0 4571 2233-4 / 0
15
16

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.