รายละเอียดของการจองห้อง
ฟอร์มจองห้องประชุม
ไฟล์เอกสาร PDF เท่านั้น!! (ขนาดไม่เกิน 2 MB)
เลือกไฟล์ *
ใช้สำหรับ *
ห้องที่จอง *
ผู้เข้าประชุม (จำนวน) *
หัวข้อ *
รายละเอียด *
หน่วยงาน *
กลุ่มงาน *
งาน (กลุ่มงาน)
ผู้เขียน *
ตำแหน่ง *
เบอร์โทร *
วันที่ (เริ่มต้น) *
เวลา (เริ่มต้น) *
วันที่ (เสร็จสิ้น) *
เวลา (เสร็จสิ้น) *
อุปกรณ์ (สนับบสนุน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.