รายการห้องประชุม
รูปภาพ รายละเอียด จองห้องประชุม รายละเอียดห้อง
ชื่อห้อง : ห้องประชุม 0 (ห้องประชุมพญาแถน)
สถานที่ : ตึกเก่า ชั้น 3 ประเภท : ประชุม จำนวนคน : 80
รายละเอียด : ห้องประชุมพญาแถน เหมาะสำหรับประชุม สัมมนา ที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 60-80 คน
จองห้องประชุม รายละเอียดห้อง
ชื่อห้อง : ห้องประชุม 1 (ห้องประชุมใหญ่)
สถานที่ : ตึกใหม่ ชั้น 4 ประเภท : ประชุม จำนวนคน : 200
รายละเอียด : ห้องประชุม 1 (ห้องประชุมใหญ่) เหมาะสำหรับประชุม สัมมนา อบรม ที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 100-200 คน
จองห้องประชุม รายละเอียดห้อง
ชื่อห้อง : ห้องประชุม 2 (Video Conference)
สถานที่ : ตึกใหม่ ชั้น 4 ประเภท : ประชุม จำนวนคน : 40
รายละเอียด : ห้องประชุม 2 เหมาะสำหรับประชุม Video Conference ที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 20-40 คน
จองห้องประชุม รายละเอียดห้อง
ชื่อห้อง : ห้องประชุม 3 (ห้องประชุมบั้งไฟโก้)
สถานที่ : ตึกเก่า ชั้น 1 ประเภท : ประชุม จำนวนคน : 60
รายละเอียด : ห้องประชุม 3 (ห้องประชุมบั้งไฟโก้) เหมาะสำหรับประชุม กิจกรรม สันทนาการ ที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 40-60 คน
จองห้องประชุม รายละเอียดห้อง
ชื่อห้อง : ห้องประชุม 4 (ห้องรับประทานอาหาร)
สถานที่ : ตึกใหม่ ชั้น 3 ประเภท : ประชุม จำนวนคน : 30
รายละเอียด : ห้องประชุม 4 (ห้องรับประทานอาหาร) เหมาะสำหรับประชุมขนาดเล็ก ใช้เวลาไม่นาน ที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 20-30 คน
จองห้องประชุม รายละเอียดห้อง
ชื่อห้อง : ห้องประชุม 5 (TO BE NUMBER ONE)
สถานที่ : ตึกใหม่ ชั้น 3 ประเภท : ประชุม จำนวนคน : 30
รายละเอียด : ห้องประชุม 5 (TO BE NUMBER ONE) เหมาะสำหรับประชุมขนาดเล็ก ใช้เวลาไม่นาน ที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 20-30 คน
จองห้องประชุม รายละเอียดห้อง
ชื่อห้อง : ห้องประชุม 6 (ห้องประชุม ศคอส.)
สถานที่ : ตึกใหม่ ชั้น 3 ประเภท : ประชุม จำนวนคน : 30
รายละเอียด : ห้องประชุม 6 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาชนอาเซียนด้านการสาธารณสุข (ศคอส.) สสจ.ยโสธร เหมาะสำหรับประชุมขนาดเล็ก ใช้เวลาไม่นาน ที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 20-30 คน
จองห้องประชุม รายละเอียดห้อง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.