News List

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยโสธร ส่งทีมเสริมทัพปฏิบัติการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนไปร่วมปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 24 มกราคม 2564 ที่บริเวณลานจอดรถสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีส่งทีมปฏิบัติการเฝ้าระวังค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนทีมของจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 25 – 31 มกราคม 2564 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสื่อมวลชนร่วมในพิธี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่า...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   26 มกราคม 2564    139

อ่านต่อ...

กิจกรรมปีใหม่ มอบของขวัญ ห่อข้าวมากินด้วยกัน เชื่อมสายใยสาธารณสุข สร้างความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจภายในองค์กร

วันที่ 4 มกราคม 2564 นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปีใหม่ มอบของขวัญ ห่อข้าวมากินด้วยกัน เชื่อมสายใยสาธารณสุข สร้างความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจภายในองค์กร...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   4 มกราคม 2564    166

อ่านต่อ...

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จะจัดประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค (CDCU) ณ สสจ.ยโสธร ห้องประชุม 1 ชั้น 4

วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ จะจัดประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค((CDCU) (ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข 20 ชั่วโมง) ขอเรียนเชิญน้องๆที่จบ หลักสูตร ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารสุข เข้าร่วมอบรม น้องจะได้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ( จพต. ควบโรคติดต่อ) ซึ่งมีศักดิ์และสิทธิ์ในการปฏิบัติงานควบคุมโรค COVID19 และด้านอื่นๆที่เป็นสิทธิประโยชน์อันเกิดจากการปฏิงาน COVID19 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ห้องประชุม 1 ชั้น 4...

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ   24 พฤศจิกายน 2563    269

อ่านต่อ...

ยโสธรรณรงค์สัปดาห์วันส้วมโลก ย้ำส้วมสาธารณะ วิถีใหม่เพื่อทุกคน เป้าหมาย สะอาด ปลอดภัย เพียงพอ และประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ยโสธรรณรงค์สัปดาห์วันส้วมโลก ย้ำ (ส้วมสาธารณะ วิถีใหม่เพื่อทุกคน) เป้าหมาย (สะอาด ปลอดภัย เพียงพอ) และประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง นำทีมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและส่วนราชการท้องถิ่น พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรนาย แพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร และผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธรนายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล เปิด รณรงค์ ทำความสะอาดส้วมบริเวณตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลยโสธร เพื่อเปิดการรณรงค์ทำความสะอาดส้วม เป็นต้นแบบเ...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   18 พฤศจิกายน 2563    225

อ่านต่อ...

กิจกรรมปิ่นโตใจ สายใยสาธารณสุขยโสธร ห่อข้าวมากินด้วยกันเดือนละครั้ง สร้างความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจภายในองค์กร

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมปิ่นโตใจ สายใยสาธารณสุขยโสธร ห่อข้าวมากินด้วยกันเดือนละครั้ง สร้างความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจภายในองค์กร...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   11 พฤศจิกายน 2563    213

อ่านต่อ...

นายธีระพงษ์ แก้วภมร มอบช่อดอกไม้แด่ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ นพ.สสจ.ยโสธร คนที่ 24

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร มอบช่อดอกไม้แด่ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร คนที่ 24...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   22 ตุลาคม 2563    261

อ่านต่อ...

สำนักสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอตอนรับนายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร คนที่ 24

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 สำนักสาธารณสุขจังหวัดยโสธร คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ต้อนรับ นายธีระพงษ์ แก้วภมร เข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติงาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร คนที่ 24 ...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   16 ตุลาคม 2563    278

อ่านต่อ...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน จังหวัดยโสธร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษา ตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหัสวรรษที่ 2 สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ จัดตั้งขึ้นตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจาก...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   5 ตุลาคม 2563    282

อ่านต่อ...

เกษียณสาธารณสุขยโสธร 63 ฮักแพง เบิ่งแงงกัน เส้นชัย แห่งมิตรไมตรี ตุ้มโฮม น้องพี่ เกษียณสาธารณสุขยโสธ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ฮักแพง เบิ่งแงงกัน เส้นชัย แห่งมิตรไมตรี ตุ้มโฮม น้องพี่ เกษียณสาธารณสุขยโสธร 2563 ...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   2 ตุลาคม 2563    303

อ่านต่อ...

การประชุมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและประดับขีดข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนระดับสูงขึ้น สำนักงานสาธารณ

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เปิดการประชุมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและประดับขีดข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนระดับสูงขึ้น ด้วยมีข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้เลื่อนระดับสูงขึ้น จำนวน 5 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนระดับสูงขึ้น จึงขอเรียนเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและประดับขีดให้กับข้าราชการที่ได้เลื่อนระดับสูงขึ้น ...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   28 สิงหาคม 2563    372

อ่านต่อ...

123หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.