การอบรมเชิงปฏิบัติการ Shared vision การทำงานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ปี 256

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ | 23 ธันวาคม 2563 | 69 ครั้ง
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Shared vision การทำงานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมคือทีมพี่เลี้ยง QLN และทีมพัฒนาคุณภาพจากทุกโรงพยาบาลในจังหวัดยโสธร จำนวน 50 คน โดยมีสหวิชาชีพ แบ่งเป็น แพทย์ 5 คน ทันตแพทย์ 1 คน เภสัชกร 6 คน พยาบาลวิชาชีพ 31 คนนักวิชาการสาธารณสุข 3 คน และวิชาชีพสายสนับสนุน 4 คน ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสิงห์

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.