กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จะจัดประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค (CDCU) ณ สสจ.ยโสธร ห้องประชุม 1 ชั้น 4

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ | 24 พฤศจิกายน 2563 | 230 ครั้ง
วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ จะจัดประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค((CDCU) (ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข 20 ชั่วโมง) ขอเรียนเชิญน้องๆที่จบ หลักสูตร ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารสุข เข้าร่วมอบรม น้องจะได้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ( จพต. ควบโรคติดต่อ) ซึ่งมีศักดิ์และสิทธิ์ในการปฏิบัติงานควบคุมโรค COVID19 และด้านอื่นๆที่เป็นสิทธิประโยชน์อันเกิดจากการปฏิงาน COVID19 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ห้องประชุม 1 ชั้น 4

แหล่งที่มา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.