ชุดวีดีทัศน์ SDGs “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ | 2 เมษายน 2564 | 51 ครั้ง
ชุดวีดีทัศน์ SDGs “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” (ไทย/อังกฤษ) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตอนที่ 1: ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) Episode 1: SDGs and Thailand ตอนที่ 2: SDGs ในทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง (Decade of Action) Episode 2: SDGs and the Decade of Action ตอนที่ 3: SDGs กับเยาวชน Episode 3: SDGs and Youth ตอนที่ 4: SDGs กับภาคธุรกิจ Episode 4: SDGs and Business Sector ตอนที่ 5: SDGs กับความหลากหลายทางเพศ Episode 5: SDGs and LGBTQI+ ตอนที่ 6: SDGs กับเกษตรกร Episode 6: SDGs and Farmers ตอนที่ 7: SDGs กับชีวิตคนเมือง Episode 7: SDGs and Urban Lifestyle ตอนที่ 8: SDGs กับอาหารริมทาง Episode 8: SDGs and Street Food

แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCjMyIXHto5XgR2cSvX4I2xA/videos

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.