Purchase Tab

รายการ จัดซื้อ จัดจ้าง

จัดซื้อ-จัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ค้นหาข้อมูล

รายละเอียด
 
ลำดับ » 1 - 20   ทั้งหมด » 132
ลำดับ หัวข้อ / รายละเอียด วิธีการ ประเภท วันที่บันทึก
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 6 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 22/02/2564
2   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 ~ อื่นๆ ~ สขร 15/02/2564
3   ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 11/02/2564
4   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (M64010021459) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 27/01/2564
5   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (M64010022174) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 27/01/2564
6   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (M64010024943) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 27/01/2564
7   ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 20/01/2564
8   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563) เฉพาะเจาะจง ประกาศ 19/01/2564
9   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 ~ อื่นๆ ~ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 12/01/2564
10   ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 11/01/2564
11   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ~ อื่นๆ ~ ประกาศ 29/12/2563
12   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 21/12/2563
13   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ (NST) จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 21/12/2563
14   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 07/12/2563
15   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (M63110036729) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 07/12/2563
16   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (M63120003134) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 02/12/2563
17   ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ (NST) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 02/12/2563
18   ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 02/12/2563
19   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 เฉพาะเจาะจง ประกาศ 05/11/2563
20   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 21/10/2563

1234567หน้าถัดไป

จัดซื้อ-จัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ลำดับ » 1 - 20   ทั้งหมด » 24
ลำดับ หัวข้อ / รายละเอียด วิธีการ ประเภท วันที่บันทึก
1   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 ~ อื่นๆ ~ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 12/01/2564
2   ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน 10 เครื่อง ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 03/12/2561
3   ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 9 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 03/12/2561
4   ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน Dental Master Unit จำนวน 2 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 29/11/2561
5   ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบประมวลผล จำนวน 9 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 21/11/2561
6   ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ จำนวน 2 คัน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 21/11/2561
7   ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 16/11/2561
8   ประกวดราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 9 เครื่อง ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 12/11/2561
9   ประกวดราคาเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 9 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 26/10/2561
10   ประกวดราคาซื้อเครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า จำนวน 9 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 26/10/2561
11   ประกวดราคาซื้อหม้อต้มแผ่นความร้อน จำนวน 9 หม้อ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 26/10/2561
12   ประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียปรับระดับได้ จำนวน 9 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 18/10/2561
13   ประกวดราคาซื้อเครื่องหม้อแช่พาราฟิน จำนวน 9 หม้อ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 18/10/2561
14   ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 33 กล้องด้วย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 12/10/2561
15   ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 08/10/2561
16   ประกวดราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 9 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 03/10/2561
17   ประกวดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 03/09/2561
18   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คลส. 2 ณ รพสต.บ้านกุดกุง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 03/09/2561
19   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คลส. 2 ณ รพสต.บ้านนาหลู่ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 03/09/2561
20   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คลส. 2 ณ รพสต.บ้านกุดบกน้อย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 03/09/2561

12หน้าถัดไป

ประกาศ!! สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ลำดับ » 1 - 20   ทั้งหมด » 94
ลำดับ หัวข้อ / รายละเอียด วิธีการ ประเภท วันที่บันทึก
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 6 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 22/02/2564
2   ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 11/02/2564
3   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (M64010021459) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 27/01/2564
4   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (M64010022174) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 27/01/2564
5   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (M64010024943) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 27/01/2564
6   ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 20/01/2564
7   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563) เฉพาะเจาะจง ประกาศ 19/01/2564
8   ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 11/01/2564
9   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ~ อื่นๆ ~ ประกาศ 29/12/2563
10   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 21/12/2563
11   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ (NST) จำนวน 2 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 21/12/2563
12   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (M63110036729) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 07/12/2563
13   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (M63120003134) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 02/12/2563
14   ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ (NST) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 02/12/2563
15   ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 02/12/2563
16   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 เฉพาะเจาะจง ประกาศ 05/11/2563
17   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๓ ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 14/09/2563
18   ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 03/09/2563
19   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (M63090004921) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 03/09/2563
20   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ~ อื่นๆ ~ ประกาศ 10/08/2563

12345หน้าถัดไป

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ลำดับ » 1 - 14   ทั้งหมด » 14
ลำดับ หัวข้อ / รายละเอียด วิธีการ ประเภท วันที่บันทึก
1   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 ~ อื่นๆ ~ สขร 15 กุมภาพันธ์ 2564
2   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 7 ธันวาคม 2563
3   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 21 ตุลาคม 2563
4   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 22 กันยายน 2563
5   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 6 สิงหาคม 2563
6   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 13 กรกฎาคม 2563
7   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 22 มิถุนายน 2563
8   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 19 พฤษภาคม 2563
9   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 16 เมษายน 2563
10   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 17 มีนาคม 2563
11   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 4 กุมภาพันธ์ 2563
12   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 ~ อื่นๆ ~ สขร 21 มกราคม 2563
13   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ~ อื่นๆ ~ สขร 21 มกราคม 2563
14   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 ~ อื่นๆ ~ สขร 21 มกราคม 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.