Purchase Tab

จัดซื้อ จัดจ้าง

จัดซื้อ-จัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ค้นหา
 
ลำดับ » 31 - 60   ทั้งหมด » 113
ลำดับ รายละเอียด วิธีการ ประเภท วันที่
1   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 2 เมษายน 2563
2   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 1 เมษายน 2563
3   ประกาศผู้ชนะการซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสี พร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน จำนวน ๑ เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 19 มีนาคม 2563
4   ประกาศผู้ชนะการซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล ชนิดสามารถจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย จำนวน ๑ เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 19 มีนาคม 2563
5   ประกาศผู้ชนะการซื้อเครื่องอบผ้าขนาด ๑๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 19 มีนาคม 2563
6   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (M63030024711) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 19 มีนาคม 2563
7   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (M63030025115) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 19 มีนาคม 2563
8   ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย (In body) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 18 มีนาคม 2563
9   ประกวดราคาซื้อเครื่องฝึกการทรงตัวพร้อมอุปกรณ์ช่วยย้ายผู้ป่วยจากท่านั่งสู่ท่ายืน (Static and dynamic standing balance training) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 18 มีนาคม 2563
10   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 18 มีนาคม 2563
11   ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 18 มีนาคม 2563
12   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสว่านใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐานพร้อมเลื่อย จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 18 มีนาคม 2563
13   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 18 มีนาคม 2563
14   ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 18 มีนาคม 2563
15   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 18 มีนาคม 2563
16   ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 18 มีนาคม 2563
17   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 18 มีนาคม 2563
18   ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 18 มีนาคม 2563
19   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (M63030020210) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 17 มีนาคม 2563
20   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ~ อื่นๆ ~ สขร 17 มีนาคม 2563
21   ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 16 มีนาคม 2563
22   ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 13 มีนาคม 2563
23   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (M63030017726) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 13 มีนาคม 2563
24   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 81 กล้อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 13 มีนาคม 2563
25   ประกาศผู้ชนะการซื้อระบบเสียงตามสาย จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 10 มีนาคม 2563
26   ประกาศผู้ชนะการซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 10 มีนาคม 2563
27   ประกาศผู้ชนะการซื้อพัดลมโคจร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘๐ เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 4 มีนาคม 2563
28   ประกาศผู้ชนะการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๕ เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 4 มีนาคม 2563
29   ประกวดราคาสว่านใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐานพร้อมเลื่อย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 4 มีนาคม 2563
30   ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 4 มีนาคม 2563

หน้าที่แล้ว1234หน้าถัดไป

จัดซื้อ-จัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ลำดับ » 31 - 23   ทั้งหมด » 23
ลำดับ รายละเอียด วิธีการ ประเภท วันที่

ประกาศ!! สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ลำดับ » 31 - 60   ทั้งหมด » 78
ลำดับ รายละเอียด วิธีการ ประเภท วันที่
1   ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย (In body) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 18 มีนาคม 2563
2   ประกวดราคาซื้อเครื่องฝึกการทรงตัวพร้อมอุปกรณ์ช่วยย้ายผู้ป่วยจากท่านั่งสู่ท่ายืน (Static and dynamic standing balance training) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 18 มีนาคม 2563
3   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 18 มีนาคม 2563
4   ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 18 มีนาคม 2563
5   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสว่านใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐานพร้อมเลื่อย จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 18 มีนาคม 2563
6   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 18 มีนาคม 2563
7   ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 18 มีนาคม 2563
8   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 18 มีนาคม 2563
9   ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 18 มีนาคม 2563
10   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 18 มีนาคม 2563
11   ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 18 มีนาคม 2563
12   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (M63030020210) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 17 มีนาคม 2563
13   ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 16 มีนาคม 2563
14   ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 13 มีนาคม 2563
15   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (M63030017726) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 13 มีนาคม 2563
16   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 81 กล้อง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 13 มีนาคม 2563
17   ประกาศผู้ชนะการซื้อระบบเสียงตามสาย จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 10 มีนาคม 2563
18   ประกาศผู้ชนะการซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 10 มีนาคม 2563
19   ประกาศผู้ชนะการซื้อพัดลมโคจร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘๐ เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 4 มีนาคม 2563
20   ประกาศผู้ชนะการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๕ เครื่อง เฉพาะเจาะจง ประกาศ 4 มีนาคม 2563
21   ประกวดราคาสว่านใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐานพร้อมเลื่อย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 4 มีนาคม 2563
22   ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 4 มีนาคม 2563
23   ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 4 มีนาคม 2563
24   ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 4 มีนาคม 2563
25   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (M63020032117) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 28 กุมภาพันธ์ 2563
26   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (M63020032129) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 28 กุมภาพันธ์ 2563
27   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (M63020032125) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 28 กุมภาพันธ์ 2563
28   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (M63020032074) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 28 กุมภาพันธ์ 2563
29   ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 81 กล้อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 28 กุมภาพันธ์ 2563
30   ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 28 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่แล้ว123หน้าถัดไป

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ลำดับ » 31 - 12   ทั้งหมด » 12
ลำดับ รายละเอียด วิธีการ ประเภท วันที่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.