อำนาจหน้าที่ / กลุ่มงานภายใน / หน่วยงานในสังกัด

ลำดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอำนาจหน้าที่
1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
2 ดำเนินการให้บริการด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
3 กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฏหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
4 ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
5 พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
6 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ที่มา ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ (134) ตอนที่ (64ก) หน้าที่ (12) ข้อที่ (20) วันที่ (14 มิถุนายน 2560)
ลิงก์ หน้าที่ และอำนาจของหน่วยงาน
หน้าที่ระดับจังหวัด
E : Enable คือ กระตุ้นให้เครือข่ายมีความสามารถในการทำงาน
F : Facilitator คือ อำนวยความสะดวก / ประสานให้เครือข่ายปฏิบัติงาน
C : Consulter คือ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา แนะนำ และให้ข้อเสนอแนะเครือข่ายในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
M : Monitor คือ ทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงาน
E : Evaluation คือ การประเมินผลความสำเร็จในแต่ละละดับ
A : Assessor คือ ทำหน้าที่ประเมิน ตรวจสอบผลงาน และยกย่องผลงานของเครือข่าย
(EFCMEA)
ลำดับ กลุ่มงาน เบอร์โทร/เบอร์ภายใน เว็บไซต์
1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 4571 2233-4 / 112
2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 0 4571 2233-4 / 123
3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 08 9409 5333
4 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 0 4571 2233-4 / 139
5 กลุ่มงานนิติการ 0 4571 2233-4 / 108
6 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 0 4571 2233-4 / 129,131 เว็บไซต์ (แบบคำของานคลินิก)
7 กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 4571 2233-4 / 145
8 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 0 4571 2233-4 / 142
9 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 4571 2233-4 / 116
10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 0 4571 2233-4 / 125,127
11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 0 4571 2233-4 / 119,122
12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด 0 4571 2233-4 / 134
13 กลุ่มงานสุขภาพจิตและงานการแพทย์ฉุกเฉิน 0 4571 4526 /
14 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 0 4571 2233-4 / 132
15 กลุ่มงานเลขานุการ 0 4571 2233-4 / 102
16 ~อื่นๆ~
ลำดับ ผู้บริหาร/งาน เบอร์โทร/เบอร์ภายใน เว็บไซต์
1 นพ. สสจ. ยโสธร (จักราวุธ) 08 5766 9166
2 รอง นพ. สสจ. (ปกาสิต) 08 1975 8583
3 รอง นพ. สสจ. (ภานุพันธ์) 08 9409 5333
4 รอง นพ. สสจ. (ประชุมพร) 0 4571 2233-4 / 107
5 รอง นพ. สสจ. (ชฎาภรณ์) 0 4571 2233-4 / 121
6 รอง นพ. สสจ. (ชำนาญ) 0 4571 2233-4 / 144
7 งานเลขานุการ 0 4571 2233-4 / 102
8 หน. บริหารทั่วไป 0 4571 2233-4 / 112
9 งานการเงิน 0 4571 2233-4 / 109,130
10 งานพัสดุ 0 4571 2233-4 / 143
11 งานควบคุมภายใน 0 4571 2233-4 / 117
12 งานยานพาหนะ 0 4571 2233-4 / 141
13 งานซ่อมบำรุง 0 4571 2233-4 / 5
14 งานธุรการ 0 4571 2233-4 / 0
15
16
ลำดับ สาธารณสุขอำเภอ เบอร์โทร เว็บไซต์
1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง 0 4571 1702 http://yasodpho.org/
2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทรายมูล 0 4578 7048 http://www.govesite.com/saimoonDHO/index.php?p=1
3 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุม 0 4578 9115 https://sites.google.com/site/kudchumdhb/
4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว 0 4579 1124 http://www.ssokkk.org/
5 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว 0 4579 5061, 0 4579 5272 http://govesite.com/SSOpatiu/index.php?p=1
6 สำนักงานสาธารณสุขมหาชนะชัย 0 4579 9115 http://www.sasukmaha.org/
7 สำนักงานสาธารณสุขค้อวัง 0 4579 7058 https://www.kwdho.com/index.php?module=home
8 สำนักงานสาธารณสุขเลิงนกทา 0 4578 1271, 0 4578 2062 https://www.facebook.com/Loengnoktha.PHO
9 สำนักงานสาธารณสุขไทยเจริญ 0 4571 8126 https://www.govesite.com/sasukTJ/index.php?p=1
ลำดับ โรงพยาบาล เบอร์โทร เว็บไซต์
1 โรงพยาบาลยโสธร 0 4571 4041-3 http://1.179.217.202/yhpweb/index_web.php
2 โรงพยาบาลทรายมูล 0 4578 7023, 0 4578 7046 http://www.sm-hospital.com/v1/home/HomeP.php
3 โรงพยาบาลกุดชุม 0 4578 9425-8 http://kc-hospital.net/
4 โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว 0 4579 1133, 0 4579 1609 http://203.157.207.42/kkkhosp/
5 โรงพยาบาลป่าติ้ว 0 4579 5015, 0 4579 5170 https://www.hosthai.com/10966/
6 โรงพยาบาลมหาชนะชัย 0 4579 9114, 0 4579 9422 http://www.mhhos.go.th/
7 โรงพยาบาลค้อวัง 0 4579 7058, 0 4579 7161 https://www.hosthai.com/10968/notify_list
8 โรงพยาบาลเลิงนกทา 0 4578 1020, 0 4578 1147 http://www.loenghospital.cathosting.in.th/
9 โรงพยาบาลไทยเจริญ 0 4571 8097, 0 4571 8175 http://1.179.169.241/tjhos_data/tjhosdata/index.php/2019-03-15-05-07-35

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.