แผนยุทธศาสตร์

แผนที่ยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
♦ ประเด็นยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย
2.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
3.การพัฒนาสมรรถนะ และคุณภาพชีวิตบุคลากร
4.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
5.การสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.