ทำเนียบผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน

ทำเนียบผู้บริหาร สสจ.ยโสธร
โครงสร้างหน่วยงาน สสจ.ยโสธร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ สสจ.ยโสธร
วิสัยทัศน์
" เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข "

♦ พันธกิจขององค์กร
1.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวยโสธรทุกกลุ่มวัย โดยการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ
2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
3.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ความเชี่ยวชาญ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
5.สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบสุขภาพ

ค่านิยม
ตรงต่อเวลา (Punctuality)
ความรับผิดชอบ (Accountability)
ความมีวินัย (Discipline)
ซื่อสัตย์ (Integrity)
ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
(PADIT)

♦ เป้าประสงค์หลัก
1.ประชาชนชาวยโสธรทุกกลุ่มวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ
2.ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐาน
3.บุคลากรมีสมรรถนะ ความเชี่ยวชาญ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน
4.ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
5.ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.