ITA List

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ค้นหาข้อมูล

รายละเอียด *
 
ลำดับ » 21 - 40   ทั้งหมด » 74
วันที่เขียน EB ไตรมาสที่ หลักฐานที่ต้องตรวจ กลุ่มงาน ผู้เขียน
10/03/2564 EB8 ไตรมาสที่ 2 EB14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป นางภัทธนันท์ ก่ำจันทึก
10/03/2564 EB8 ไตรมาสที่ 2 EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป นางวราภรณ์ นนท์สามารถ
10/03/2564 EB4 ไตรมาสที่ 2 EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
1.4 คำสั่งมอบหมายการปิด - ปลดประกาศ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป นางภัทธนันท์ ก่ำจันทึก เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
10/03/2564 EB4 ไตรมาสที่ 2 EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป นางภัทธนันท์ ก่ำจันทึก เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
10/03/2564 EB4 ไตรมาสที่ 2 EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป นางภัทธนันท์ ก่ำจันทึก เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
05/03/2564 EB8 ไตรมาสที่ 2 EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
  หน่วยงานมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
กลุ่มงานนิติการ นางจิดาภา จินดาวัลย์
05/03/2564 EB8 ไตรมาสที่ 2 EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
  แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
กลุ่มงานนิติการ นางจิดาภา จินดาวัลย์
02/03/2564 EB8 ไตรมาสที่ 2 EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
กลุ่มงานนิติการ นางจิดาภา จินดาวัลย์
02/03/2564 EB8 ไตรมาสที่ 2 EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
  สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
กลุ่มงานนิติการ นางจิดาภา จินดาวัลย์
02/03/2564 EB8 ไตรมาสที่ 2 EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
กลุ่มงานนิติการ นางจิดาภา จินดาวัลย์
01/03/2564 EB8 ไตรมาสที่ 2 EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
  ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
กลุ่มงานนิติการ นายอลงกฎ พรมป้อง
01/03/2564 EB8 ไตรมาสที่ 2 EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
  ผลการกำกับติดตาม แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป นางวราภรณ์ นนท์สามารถ
01/03/2564 EB8 ไตรมาสที่ 2 EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป นางวราภรณ์ นนท์สามารถ
01/03/2564 EB8 ไตรมาสที่ 2 EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป นางวราภรณ์ นนท์สามารถ
01/03/2564 EB8 ไตรมาสที่ 2 EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
  รายงานการกำกับติดตาม
กลุ่มงานนิติการ นางจิดาภา จินดาวัลย์
01/03/2564 EB8 ไตรมาสที่ 2 EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
กลุ่มงานนิติการ นายอลงกฎ พรมป้อง
01/03/2564 EB8 ไตรมาสที่ 2 EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
  คู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนและรายงานติดตามผลการดำเนินงาน
กลุ่มงานนิติการ นายอลงกฎ พรมป้อง
01/03/2564 EB4 ไตรมาสที่ 1 EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาส 2 ชุดที่ 2
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป นางภัทธนันท์ ก่ำจันทึก เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
01/03/2564 EB4 ไตรมาสที่ 1 EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาส 2 ชุดที่ 1
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป นางภัทธนันท์ ก่ำจันทึก เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
01/03/2564 EB4 ไตรมาสที่ 1 EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาส 1 ชุดที่ 2
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป นางภัทธนันท์ ก่ำจันทึก เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

หน้าที่แล้ว1234หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2021 All Rights Reserved.